9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2566

กิจกรรมหลักที่สำคัญ 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 SuanDusitness
การเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงานสู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน ตลอดจนนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากระบบเมืองบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ โดยนำเสนอเรื่องราวใน 7 โซนหลัก ได้แก่ SuanDusit Suphanburi, SDU Highlight, SDU Suphanburi Open House, SDU Charm, SDU SDGs, OWL และ SDU Live

กิจกรรมที่ 2 การประกวดงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11
การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยด้านคหกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านงานศิลปะประดิษฐ์กับการท่องเที่ยวและบริการเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและของประเทศจากทุนทางวัฒนธรรมจากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวิทยาการ ความเชื่อ และเอกลักษณ์ของไทย

กิจกรรมที่ 3 SDU Community Engagement Expo 2023
การแสดงผลงานวิชาการและผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ประกอบด้วย กิจกรรมเวทีเสวนาและนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคีเครือข่าย การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ระดับชาติในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมชิม ช้อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ จำนวน 41 บูธ จาก 42 ชุมชน

Live

โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11

Previously

โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11

Schedule

ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น 3

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2566

โซน 1 SuanDusit Suphanburi

จากบึงน้ำและนาข้าว สู่ผืนดินแห่งความรู้ ก้าวไกลสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

SDU Highlight

การนำเสนอผลงานจาก 6 คณะ 3 โรงเรียน 5 ศูนย์การศึกษา และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและการรับใช้สังคม

SDU Suphanburi Open House

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 6 หลักสูตร

SDU Charm

นิทรรศการเหรียญที่ระลึกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในโอกาสต่าง ๆ โดยโซนนี้จะมีจุดจำหน่าย เหรียญหลวงปู่ชัยมงคล ในโอกาส 90 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SDU SDGs

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

OWL : One World Library

“One World Library ทุกพื้นที่ของสวนดุสิตคือแหล่งเรียนรู้” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบรูณ์แบบบนมาตรฐานความเข้มแข็งทางวิชาการของตนเอง

กิจกรรมสาธิตและการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

SDU Live : SUPHANBURI (ZONE เวที)

กิจกรรมสาธิตและการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

10.00 - 10.30 น. สาธิตการทำเครื่องสำอาง GMP โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
10.30 - 10.45 น. ประถมศึกษา สวนดุสิต รวมพลัง สร้างสรรค์ โดย นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
10.45 - 11.00 น. แสดงนิทานคุณธรรม โดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
11.00 - 11.30 น. เต้นกำรำเคียว โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
11.30 - 12.00 น. เพลงอีแซวโดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
12.00 - 13.00 น. พัก
13.00 - 13.30 น. การแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
13.30 - 14.00 น. สาธิตการทำขนมฝอยทองโดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
14.00 - 14.15 น. สาธิตการทำขนมบัวลอย โดย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
14.15 - 15.00 น. การแสดง “Welcome to Airline Business Safety Demonstration” โดย นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน
15.00 - 16.00 น. การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย นักศึกษาชมรมดนตรีวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2566

10.00 - 10.30 น. สาธิตการทำขนมฝอยทอง โดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
10.30 - 11.00 น. สาธิตการทำขนมบัวลอย โดย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11.00 - 11.15 น. การแสดงเต้น “The journey of a thousand miles begins with Airline Business” โดย นักศึกษาชมรมดนตรีวิทยาเขตสุพรรณบุรี
11.15 - 11.30 น. ประถมศึกษา สวนดุสิต รวมพลัง สร้างสรรค์ โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
11.30 - 11.45 น. แสดงนิทานคุณธรรม โดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
11.45 - 12.00 น. สาธิตการทำเครื่องสำอาง GMP โดย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
12.00 - 13.00 น. พัก
13.00 - 15.00 น. การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย นักศึกษาชมรมดนตรีวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น 4

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “พานรับน้ำพระพุทธมนต์” (ระดับ ปวช./ ปวส.)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “กระเช้ามาลีวิจิตร” (ระดับอุดมศึกษา)
09.00 - 13.00 น. เริ่มการประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “พานรับน้ำพระพุทธมนต์” (ระดับ ปวช./ ปวส.)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “กระเช้ามาลีวิจิตร” (ระดับอุดมศึกษา)
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “พานรับน้ำพระพุทธมนต์” (ระดับ ปวช./ ปวส.)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “กระเช้ามาลีวิจิตร” (ระดับอุดมศึกษา)

วันที่ 9 ธันวาคม 2566

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “มาลัยชายเดียว” (ระดับประถมศึกษา)
      - วิจิตรตระการงานแกะสลัก “สลักเสลาสำรับน้ำพริก ผัก เครื่องจิ้ม”
      (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
08.00 - 12.30 น. ลงทะเบียน และส่งผลงานการประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “โต๊ะหมู่บูชา 9” (ประชาชนทั่วไป)
09.00 - 13.00 น. เริ่มการประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “มาลัยชายเดียว” (ระดับประถมศึกษา)
      - วิจิตรตระการงานแกะสลัก “สลักเสลาสำรับน้ำพริก ผัก เครื่องจิ้ม”
      (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
13.00 - 16.00 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวด
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “มาลัยชายเดียว” (ระดับประถมศึกษา)
      - วิจิตรตระการงานแกะสลัก “สลักเสลาสำรับน้ำพริก ผัก เครื่องจิ้ม”
      (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา)
      - วิจิตรตระการกรองร้อย “โต๊ะหมู่บูชา 9” (ประชาชนทั่วไป)
16.00 - 17.00 น. พิธีมอบรางวัล โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 11
      โดย คุณโรจนา ผลพันธิน
      ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ณ อาคารจันทร์เจริญ / ลานกิจกรรม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น. การแสดง ชุด “เต้นกำรำเคียว”
        โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
09.45 - 10.00 น. ชมวีดิทัศน์ “การพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2560 - 2566”
10.00 - 10.30 น. กล่าวรายงาน
        โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        กล่าวความสำคัญของงานพัฒนาเชิงพื้นที่
        โดย คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
          กล่าวการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่
        โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
          ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
          กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
        โดย คุณศุภมาส อิศรภักดี
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10.30 - 10.40 น. พิธีเปิด
        โดย คุณศุภมาส อิศรภักดี
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
        คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
        ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
          ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
        ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10.40 - 11.00 น. มอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย
        โดย คุณศุภมาส อิศรภักดี
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          ผู้รับมอบ
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
  - ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  - ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  - รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  - อธิบดีกรมราชทัณฑ์
  - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
  - ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
  - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม
   บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
  - นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.)
   มอบของที่ระลึกแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
  และนวัตกรรม และถ่ายภาพร่วมกัน
  โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม”
        โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
           ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
14.30 - 16.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ “เมืองเกษตรปลอดภัย”
        โดย ตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรี ภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน
        และผู้ประกอบการในพื้นที่
ณ ห้องกระจก ชั้น 2
11.00 – 16.00 น. นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคีเครือข่าย
  - สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  - กรมราชทัณฑ์
  - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
  - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
  - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
  - บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
ณ ห้องโถง ชั้น 1
09.00 – 13.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
13.30 - 14.00 น. พิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
        (อพ.สธ. - มสด.)
        โดย รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        (อพ.สธ.)
13.30 – 16.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ระดับชาติ
        หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันที่ 9 ธันวาคม 2566

ณ ห้องพวงเงิน ชั้น 2

10.00 – 11.00 น. ลงทะเบียน
11.00 – 12.00 น. พิธีประกาศผล/มอบรางวัล/ของที่ระลึก และพิธีปิด
        โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
        ;  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  - รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
   - รางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น
   - ของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ
ณ ห้องกระจก ชั้น 2
09.00 – 16.00 น. นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคีเครือข่าย
   - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
   - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   - กรมราชทัณฑ์
   - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
   - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
   - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
   - บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
ณ ลานกิจกรรม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ตลาดนัดติดแอร์)
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2566
09.00 – 16.00 น. กิจกรรม “ชิม ช้อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่” พบกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 42 ชุมชน (41 บูธ) ที่นำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่าย แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มสินค้าผักผลไม้สด จากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 ชุมชน
  • กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป (ผัก/ผลไม้) จากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 ชุมชน
  • กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป (ปศุสัตว์) จากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 ชุมชน
  • กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป (ประมง) จากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 ชุมชน

Map

เส้นทางการเยียมชม

1) อาคาร SDU Library

2) ศาลหลวงพ่อปู่ชัยมงคล

3) อาคารแฟชั่น

4) อาคารขงจื้อ

5) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

6) อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

7) อาคารสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

8) อาคารจันทร์เจริญ

Sponsors & Partners

ผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม